Nhóm thị trường vốn của PAMCO phụ trách quản lý đầu tư cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết. Trong đó có rất nhiều khoản đầu tư được thực hiện nhờ đàm phán trực tiếp. Nhóm thị trường vốn của chúng tôi cũng đang quản lý quỹ đầu tư cân bằng Thái Bình Dương (PBF).