Khả năng toàn diện

Tài nguyên rộng lớn cho quản lý tài sản

Là một khách hàng của dịch vụ Quản lý tài sản cá nhân PAMCO, phạm vi năng lực rộng lớn của PAMCO sẽ cung cấp cho các bạn một dịch vụ quản lý tài sản cá nhân chất lượng và hiệu quả tốt nhất. Cố vấn quản lý tài sản cá nhân của bạn có thể giúp bạn quản lý tài sản của bạn bằng cách kết nối bạn với các nguồn lực cá nhân của chúng tôi, đó là một trong những phức tạp và rộng lớn cho nhà đầu tư.


QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

 • Tuyên bố Chính sách đầu tư
 • Thuế hiệu quả phân bổ tài sản
 • Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư
 • Nền tảng kiến trúc mở
 • Độc quyền Cơ hội Hợp tác đầu tư
 • Đầu tư thay thế

QUẢN LÝ RỦI RO

 • Chiến lược bảo hiểm rủi ro
 • Tập trung / Giới Hạn Cổ Tư vấn
 • Quản lý rủi ro lãi suất
 • Giải pháp bảo hiểm

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 • Kế hoạch mục tiêu
 • Kế hoạch lưu chuyển tiền tệ
 • Kế hoạch về hưu

KẾ HOẠCH TÍN NHIỆM, TÀI SẢN, THỪA KẾ

 • Chuyển nhượng tài sản và chiến lược tín nhiệm
 • Nhận xét nguyện vọng, tín dụng và bảo hiểm1
 • Tổ chức chiến lược từ thiện
 • Phân tích lựa chọn cổ phiếu
 • Bảo vệ tín dụng
 • Lập kế hoạch trước thanh khoản
 • Phối hợp với bên ngoài pháp lý và tư vấn thuế1

DỊCH VỤ VĂN PHÒNG GIA ĐÌNH

 • Quản trị gia đình và động thái liên quan
 • Dịch vụ từ thiện
 • Chương trình giáo dục
 • Lưu ký
 • Quản lý hiệu quả
 • Tư vẫn lối sống3
 • Tư vấn sức khỏe3
 • An ninh cá nhân3

QUẢN LÝ CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

 • Chứng khoán cho vay (Có đảm bảo)
 • Bất động sản tài chính
 • Giải pháp cho vay toàn diện
 • Tài chính chứng khoán
 • Dịch vụ quản lý tiền mặt
 • Tiếp cận tài chính hàng không, thể thao và nghệ thuật3
 • Tiếp cận cho vay thương mại

DỊCH VỤ LIÊN KẾT

 • Cô phiếu trực tiếp, kế hoạch cổ phiếu
 • Tương tác ngân hàng
 • Dịch vụ quản lý tiền mặt
 • Kế hoạch nghỉ hưu và nghỉ dưỡng

 

1 PAMCO và nhân viên không cung cấp thuế hoặc tư vấn pháp lý.
3Sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba, không phải PAMCO.