Nhóm Giải pháp tài chính và quản lý rủi ro (GFRS) của PAMCO sẽ theo dõi và đánh giá thị trường, nhằm phục vụ nhu cầu vốn của khách hàng. Khi khách hàng có nhu cầu thực hiện IPO, phát hành chứng khoán nợ hay vay vốn để mua lại công ty, nhóm GFRS sẽ tập hợp các chuyên gia trong nhóm Giao dịch và Ngân hàng đầu tư để đưa ra những tư vấn hợp lý và các giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi sẽ tổ chức và thực hiện các vụ phát hành chứng khoán vốn, chứng khoán nợ và các sản phẩm khác. Với khả năng hiểu biết sâu rộng trong các thị trường khác nhau, nhóm GFRS sẽ giúp khách hàng nhận được giá trị lớn nhất trong mỗi thương vụ của mình. Nhóm GFRS cũng không ngừng nghiên cứu thị trường để giúp cho khách hàng giảm thiểu các rủi ro chiến lược, rủi ro hoạt động, rủi ro tín dụng và rủi ro thị trường.