Bảo đảm cho thế hệ tiếp theo Các chuyên gia tư vấn cá nhân của PAMCO sẽ giúp bạn xây dựng kế hoạch tài chính dựa trên những đánh giá chi tiết về tài sản và nhu cầu của gia đình bạn, giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho thế hệ sau.

Chuyên gia tư vấn cá nhân của bạn sẽ giúp bạn:

  • Đánh giá chiến lược phân bổ tài sản
  • Kết hợp thêm các cổ phiếu và các quyền chọn vào kế hoạch dài hạn của bạn.
  • Xây dựng danh mục đầu tư cá nhân bao gồm các tài sản chuyên biệt như việc nắm giữ các bất động sản và tác phẩm nghệ thuật.
  • Hiểu được kế hoạch dòng tiền trong một cấu trúc sở hữu phức tạp.
  • Thành lập và quản lý các quỹ từ thiện cá nhân một cách hiệu quả
  • Giúp con cái bạn hiểu rõ hơn về của cải.